w
ALL THE SHADES OF LIGHT - SEMINAR

Friday, January 2nd at Carelicum (3 pm – 5 pm)

A popular seminar open for everyone, where professionals illustrate light from different perspectives – science, art and technology.

Kaikille avoin kansantajuinen seminaari esittelee alan ammattilaisten johdolla valoa eri kanteilta - tieteen, taiteen ja teknologian näkökulmista.

 

“Light without limits” - Pasi Vahimaa

In science, light connects various disciplines. On one hand, the deeper meaning of light is described in physics. But the effect of light can be seen in almost all areas of science. With light, we can get information on the structure of matter as well as of the depths of the universe. Without light, there would be no life on Earth. This presentation scratches the surface of light in science, without formulas and limits.

Professor Pasi Vahimaa is the Director of the Institute of Photonics at the University of Eastern Finland. He has carried out research, both in university and different companies. He is also the chairman of the Finnish National Committee for International Year of Light 2015.

Valo on monia eri tieteenaloja yhdistävä tekijä. Toisaalta valon syvin olemus on yksi fysii-kan osa-alueista. Mutta valon vaikutus näkyy lähes kaikessa tieteessä. Valon avulla han-kimme tietoa sekä aineen rakenteesta että maailmankaikkeuden syvyyksistä. Ilman valoa meillä ei olisi elämää. Esitelmä antaa pienen pintaraapaisun valosta tieteessä ilman kaavoja ja rajoja.

Professori Pasi Vahimaa on Itä-Suomen yliopiston Fotoniikan instituutin johtaja. Hän on tehnyt valon parissa töitä sekä yliopistossa että yrityksissä. Hän on myös kansainvälisen valon vuoden Suomen kansallisen komitean puheenjohtaja

 

“Money from Light” - Juha Purmonen

On a global scale, light related business is bigger than the entire mobile phone market. In Europe alone, the photonics market is larger than the Finnish government’s annual budget. This comes from a wide scale of businesses from the use of solar energy to eye sur-gery and environment lighting. This provides great opportunities and success stories, also for Finland.

Juha Purmonen is the development manager for Joensuu Science Park. He is also the co-founder of a Joensuu company Softcolor and an active spokesman for the photonics industry in Finland.

Valoon liittyvä liiketoiminta on maailmalla suurempaa kuin koko mobiililaitteiden ala. Yksin Euroopassa fotoniikan markkinat ovat suuremmat kuin Suomen valtion vuosibudjetti. Tämä koostuu hyvin laajasta skaalasta liiketoimintaa aurinkoenergian hyödyntämisestä silmäleikkauksiin ja ympäristömme valaisuun. Tämä tarjoaa runsaasti myös mahdolli-suuksia ja menestystarinoita Suomelle.

Juha Purmonen on Joensuun Tiedepuiston kehityspäällikkö ja Photonics Finlandin toimin-nanjohtaja. Hän on joensuulaisen Softcolor-yrityksen perustajia ja aktiivinen fotoniikan alan yritystoiminnan puolestapuhuja Suomessa.

 

“City lights” - PAri Varonen, city engineer

Lighting is a significant safety factor in the urban environment. In addition to that, lighting can be used to improve the cityscape and to highlight the important elements in the environment. The presentation illustrates the principles of outdoor lighting of Joensuu as well as examples of sights bearing significance for the cityscape.

Valaistus on merkittävä kaupunkiympäristön turvallisuustekijä. Lisäksi valaistuksella voi-daan kohentaa kaupunkikuvaa ja nostaa esiin ympäristön tärkeitä elementtejä. Esi-telmässä käydään läpi Joensuun kaupungin ulkovalaistusperiaatteita, kaavailuja energia-tehokkuuden parantamiseksi ja esimerkkejä kaupunkikuvallisesti merkittävistä kohteista.

 

“Participative light art ” - Ocubo

Founded by two artists working in the field of light, the atelier OCUBO has always shown constant preoccupation in the communication with the audience turning the spectator into an active participant. They don’t consider their pieces of art to be ready before interaction with the audience.

The presentation describes the various forms of participation that can be proposed to the public and discuss interactivity in light festivals. Be welcome to join and participate.

OCUBO-studion (Portugali) taiteellinen johtaja Nuno Maya kertoo, kuinka vuorovaikutteiset ja osallistavat valoteokset voivat muuttaa julkisen tilan tunteisiin vetoavaksi. OCUBOn me-nestyneimpiin video mapping -installaatioihin tutustuminen on myös ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä, mitä suurten tuotantojen kulisseissa tapahtuu.

spectrum
NLW
Nelson Leão Webdesign